Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα
στις όχθες του Αχελώου για 17η χρονιά

Μεσοχώρα Τρικάλων 10-14 Αυγούστου 2023

Ενάντια στην "πράσινη" καπιταλιστική ανάπτυξη, τα φράγματα και την εκτροπή, ο Αχελώος θα νικήσει, η Μεσοχώρα θα ζήσει!

Παρασκευή 11 Αυγούστου

20,00 Εκδήλωση στην πλατεία της Μεσοχώρας: Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη Γη και την Ελευθερία. Από τον Αχελώο ως την Οαχάκα του Μεξικού. 

Παρουσίαση του Mario Quintero μέλους της Συνέλευσης Αυτόχθονων Λαών του Ισθμού της Οαχάκα για την Υπεράσπιση της Γης και του Εδάφους (APIIDTT) Μεξικό

Σάββατο 12 Αυγούστου

10,00 Περιήγηση στο σύμπλεγμα έργων του φράγματος της Μεσοχώρας

19.00 Εκδήλωση για παιδιά στην πλατεία του χωριού: Εικαστική δράση και παραμύθια γύρω από το νερό!

Κυριακή 13 Αυγούστου

11,00 Συγκέντρωση στην είσοδο του χωριού 

12,00 Πορεία στη στέψη του φράγματος 

Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα 

Encuentro Autónomo de lucha en las orillas del río Acheloos por 17⁰ año

Meschora de Trikala 10 -14 de Agosto de 2023

¡Frente al desarrollo capitalista "verde", las presas y la desviación, Acheloos ganará, Mesochora vivirá!

Viernes 11 de Agosto

20:00 Evento en la plaza de Mesochora: Frente al saqueo de la naturaleza, lucha por la tierra y la Libertad. Desde Acheloos hasta Oaxaca de México.

Presentación de Mario Quintero, miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) México.

Sábado 12 de Agosto

10:00 Recorrido por el complejo de obras de la presa de Mesochora.

19:00 Evento para niños en la plaza del pueblo: Actividad artística y cuentos alrededor del agua.

Domingo 13 de Agosto

11:00 Concentración en la entrada del pueblo

12:00 Manifestación en la coronación de la presa.

Encuentro Autónomo de Lucha


Πρόσφατα άρθρα